Ziua Culturii Naționale - 15 ianuarie 2024

15 ianuarie 1850 15 iunie 1889

𝑫𝒆 𝒍𝒂 “𝑫𝒆-𝒂𝒔̦ 𝒂𝒗𝒆𝒂” 𝒍𝒂 ”𝑺𝒕𝒆𝒍𝒆𝒍𝒆-𝒏 𝒄𝒆𝒓” 𝒔̦𝒊, 𝒅𝒊𝒏𝒄𝒐𝒍𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒍𝒆, 𝒑𝒓𝒊𝒏 “𝑮𝒆𝒏𝒊𝒖𝒍 𝒑𝒖𝒔𝒕𝒊𝒖” 𝒔̦𝒊 ”𝑺𝒂̆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒖𝒍 𝑫𝒊𝒐𝒏𝒊𝒔”, 𝑬𝒎𝒊𝒏𝒆𝒔𝒄𝒖 𝒑𝒂𝒓𝒆 𝒔𝒂̆ 𝒇𝒊 𝒆𝒙𝒊𝒔𝒕𝒂𝒕 𝒅𝒊𝒏𝒕𝒐𝒕𝒅𝒆𝒂𝒖𝒏𝒂 𝒄𝒖 𝒔̦𝒊 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒏𝒆𝒂𝒎𝒖𝒍 𝒓𝒐𝒎𝒂̂𝒏𝒆𝒔𝒄.
𝑺-𝒂 𝒏𝒂̆𝒔𝒄𝒖𝒕 𝒊̂𝒏 𝒂𝒄𝒆𝒍𝒂𝒔̦𝒊 𝒕𝒊𝒎𝒑 𝒄𝒖 𝒂𝒄𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒔̦𝒊 𝒔𝒆 𝒗𝒂 𝒔𝒇𝒂̂𝒓𝒔̦𝒊 𝒊̂𝒏 𝒂𝒄𝒆𝒍𝒂𝒔̦𝒊 𝒎𝒐𝒅. 𝑨 𝒄𝒂̂𝒏𝒕𝒂𝒕 𝒔̦𝒊 𝒂 𝒋𝒆𝒍𝒊𝒕 𝒕𝒐𝒕 𝒑𝒂̆𝒎𝒂̂𝒏𝒕𝒖𝒍 𝒔𝒕𝒓𝒂̆𝒃𝒖𝒏, 𝒇𝒊𝒆𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒕̦𝒊𝒔̦𝒐𝒓 𝒍𝒐𝒄𝒖𝒊𝒕 𝒅𝒆 𝒓𝒐𝒎𝒂̂𝒏𝒊, 𝒇𝒊𝒆𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒓𝒂̆𝒔𝒖𝒇𝒍𝒂𝒓𝒆 𝒓𝒐𝒎𝒂̂𝒏𝒆𝒂𝒔𝒄𝒂̆.
𝑨 𝒔̦𝒕𝒊𝒖𝒕 𝒔𝒂̆ 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒆𝒛𝒆 𝒈𝒆𝒏𝒊𝒂𝒍 𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒏𝒕̦𝒂 𝒔̦𝒊 𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒓𝒐𝒎𝒂̂𝒏𝒆𝒂𝒔𝒄𝒂̆, 𝒗𝒊𝒓𝒕𝒖𝒕̦𝒊𝒍𝒆 𝒔̦𝒊 𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒏𝒕̦𝒆𝒍𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒔𝒕𝒖𝒊 𝒏𝒆𝒂𝒎, 𝒃𝒖𝒄𝒖𝒓𝒊𝒊𝒍𝒆, 𝒂𝒑𝒂̆𝒔𝒂̆𝒓𝒊𝒍𝒆, 𝒅𝒐𝒓𝒖𝒓𝒊𝒍𝒆 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒆 𝒏𝒆𝒔𝒇𝒂̂𝒓𝒔̦𝒊𝒕𝒆.
𝑷𝒓𝒊𝒏 𝒆𝒍, 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒓𝒐𝒎𝒂̂𝒏𝒆𝒂𝒔𝒄𝒂̆ 𝒂 𝒂𝒕𝒊𝒏𝒔 𝒗𝒆𝒔̦𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂, 𝒊𝒂𝒓 𝒇𝒂̆𝒓𝒂̆ 𝒆𝒍 𝒏𝒖 𝒂𝒓 𝒇𝒊 𝒇𝒐𝒔𝒕 𝒅𝒆𝒑𝒍𝒊𝒏𝒂̆.
________________________
"𝐸𝑚𝑖𝑛𝑒𝑠𝑐𝑢 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑜 𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑐𝑢 𝑜 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎̆ 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑠̦𝑖 𝑐𝑢 𝑜 𝑠𝑢𝑡𝑎̆ 𝑑𝑒 𝑖𝑒𝑠̦𝑖𝑟𝑖. 𝐼𝑛𝑡𝑟𝑖 𝑖̂𝑛 𝑒𝑎, 𝑖𝑒𝑖 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑎𝑡𝑒, 𝑖̂𝑛𝑣𝑒𝑡̦𝑖, 𝑡𝑒 𝑖̂𝑛𝑣𝑜𝑖𝑛𝑖𝑐𝑒𝑠̦𝑡𝑖, 𝑎𝑝𝑜𝑖 𝑖𝑒𝑠̦𝑖 𝑝𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑧𝑖 𝑡𝑢 𝑐𝑎̆-𝑖 𝑚𝑎𝑖 𝑏𝑖𝑛𝑒, 𝑑𝑢𝑐𝑎̂𝑛𝑑 𝑚𝑎𝑖 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑓𝑎̆𝑐𝑙𝑖𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑖𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑠̦𝑖 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑖𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑛𝑒𝑎𝑚𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑡𝑎̆𝑢. 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡, 𝑙𝑎 𝑖̂𝑛𝑐𝑒𝑝𝑢𝑡, 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑎̆ 𝑔𝑎̆𝑠𝑒𝑠̦𝑡𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒𝑎, 𝑠𝑎̆ 𝑐𝑢𝑛𝑜𝑠̦𝑡𝑖 𝑠𝑒𝑚𝑛𝑒𝑙𝑒 𝑒𝑖, 𝑠𝑎̆ 𝑛𝑢 𝑙𝑒 𝑖̂𝑛𝑐𝑢𝑟𝑐𝑖."
𝐆𝐫𝐢𝐠𝐨𝐫𝐞 𝐕𝐢𝐞𝐫𝐮
@2020